Geodetske usluge

ELABORAT ISKOLČENJA

Elaborat iskolčenja

Elaborat iskolčenja – po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku, prenijet ćemo građevinske pravce i visinske kote na teren kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu

Geodetski elaborat iskolčenja – obvezni dio tehničke dokumentacije na gradilištu.

Mala škola
geodezije

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

  • kartografija
  • fotogrametrija i daljinska istraživanja
  • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
  • primijenjena geodezija
  • geomatika

Fotogrametrija i daljinska istraživanja

Fotogrametrija je umijeće, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima i okolišu procesom zabilježbe, mjerenja i interpretacije fotografskih slika i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima. Fotogrametrijska izmjera metoda je izmjere pri kojoj se u osnovi upotrebljavaju snimci, snimljeni bilo iz zraka bilo sa Zemlje. Rezultati fotogrametrijske izmjere mogu biti koordinate pojedinih točaka, planovi i drugi grafički prikazi te redresirane fotografije i iz njih izvedene fotokarte, fotomozaici i panoramski snimci. Kako snimak općenito nije strogo vertikalan, to će perspektivna slika biti i kod strogo horizontalnog zemljišta deformirana.

Prevođenje takve deformirane slike u ispravljenu sliku, koja će odgovarati ortogonalnoj projekciji zemljišta u određenome mjerilu, naziva se redresiranjem. Diferencijalnim redresiranjem moguće je dobiti sliku transformiranu ne samo u ortogonalnu, već i u bilo koju drugu projekciju. Upotrebu snimaka snimljenih iz zraka ili svemira raznim tehnikama snimanja i mjerenja (fotografske, termalne, radarske snimke, radiometrijska mjerenja) bez fizičkog dodira sa snimljenim objektom naziva se daljinskim istraživanjem (remote sensing, Fernerkundung). Primjenom metoda daljinskih istraživanja dobivaju se dodatne informacije o Zemlji (geomorfološke, geološke, pedološke, šumarske, hidrološke, arheološke i dr.).

Za koga smo radili?

REFERENTNA LSITA

 Pravne i fizičke osobe sa kojima smo radili, te komentari korisnika.