Geodetske usluge

UPLANA – UCRTAVANJE OBJEKATA

Elaborat ucrtavanja zgrade

Elaborat ucrtavanja zgrade – evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige

Parcelacijski elaborat obuhvaća:

 • terensku izmjeru
 • uredsku obradu
 • te izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se postojeći objekt evidentira na katastru nekretnina odnosno na zemljišniku

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama može se izraditi ako je u katastarskome operatu formirana građevna (katastarska) čestica za građevinu koja se evidentira ili ako je već potvrđen parcelacijski elaborat za formiranje navedene građevne čestice.

Elaboratu se prilažu akti za uporabu građevine ili akt o ozakonjenju građevine.

Akt za uporabu građevine je svaki akt za uporabu građevine, akt kojim je građevina ozakonjena te akt, odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, izdan, odnosno pribavljen na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu zakona o gradnji.

Akti za uporabu građevine su:

 • uporabna dozvola,
 • potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera,
 • uvjerenje za uporabu,
 • pravomoćna građevinska dozvola, odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19. lipnja 1991. s potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije,
 • dozvola za upotrebu.


Akti za ozakonjenje su rješenje o izvedenom stanju i potvrda izvedenog stanja.

Akti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom su uvjerenjekatastarskog ureda, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968. i uvjerenje upravnog tijela da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.

Mala škola
geodezije

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

 • kartografija
 • fotogrametrija i daljinska istraživanja
 • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
 • primijenjena geodezija
 • geomatika

Upravljanje prostornim informacijama

Upravljanje prostornim informacijama obuhvaća nekoliko različitih područja kao što su podaci i informacije, informacijske tehnologije, organizacijska pitanja i infrastruktura prostornih podataka, a ključni je čimbenik u rješavanju svakodnevnih problema korisnika povezanih sa zemljištem i nekretninama. Zemljište i nekretnine danas dobivaju sve veću važnost, a kako bi se njima učinkovito upravljalo, potrebno ih je evidentirati. Katastar nekretnina, evidencija ne samo zemljišta već i objekata na njemu, osigurava vlasništvo.

Dijeljenje zemljišta, uspostava međa i izrada modernih informacijskih sustava kao podrška upravljanju prostorom od državnih tijela, lokalne uprave, komunalnih i drugih tvrtki široko je područje djelovanja većine geodeta. Razvitak mjernih i informatičkih tehnologija pridonio je nastanku mnogih zemljišnih informacijskih sustava, uglavnom temeljenih na podacima koji su do sada bili prikupljani i održavani u okviru katastra, a danas otvaraju nove mogućnosti njihova učinkovitijega korištenja i osiguranje održivog razvoja.

Za koga smo radili?

REFERENTNA LSITA

 Pravne i fizičke osobe sa kojima smo radili, te komentari korisnika.