Geodetske usluge

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacijski elaborat - podjela zemljišta

Parcelacijski elaborat – podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima
Parcelacijski elaborat obuhvaća:

 • terensku izmjeru
 • uredsku obradu
 • izradu kompletne tehničke dokumentacije temeljem koje se formira nova katastarska čestica na katastru odnosno na zemljišniku

 

Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:

 • lokacijskom dozvolom
 • rješenjem o utvrđivanju građevne čestice
 • građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina
 • urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice, odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000
 • prostornim planom uređenja grada, odnosno općine i generalnim urbanističkim planom u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na temelju članka 171. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama.

 

Parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. Zakona, provoditi i u skladu sa:

 1.  svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojemu ovim Zakonom nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja
 2.  rješenjem o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
 3. sudskom presudom o utvrđivanju prava vlasništva zemljišta. 

 

Parcelacija izgrađenog građevinskog zemljišta može se, osim u skladu s aktima i planovima iz članka 160. stavka 1. Zakona, provoditi i u svrhu spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada

 

Parcelacija zemljišta izvan granica građevinskog područja radi povećanja građevne čestice unutar granice građevnog područja nije dopuštena.

Mala škola
geodezije

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

 • kartografija
 • fotogrametrija i daljinska istraživanja
 • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
 • primijenjena geodezija
 • geomatika

Inženjerska geodezija


Inženjerska geodezija dio je geodezije koji se bavi primjenama geodezije u inženjerskim projektiranjima i izgradnji objekata.

Obuhvaća geodetske mreže kao osnove za projektiranje, iskolčenje i izradu geodetskih podloga za projektiranje, geotopografske radove, geodetske radove pri projektiranju, građenju i kontroli prometnica, mostova, tunela, dalekovoda te hidrotehničkih objekata.

Za koga smo radili?

REFERENTNA LSITA

 Pravne i fizičke osobe sa kojima smo radili, te komentari korisnika.