Geodetske usluge

GEODETSKA DOKUMENTACIJA

GEODETSKA DOKUMENTACIJA ZA POTREBE ISHODOVANJA GRAĐEVISNKE DOZVOLE

Od začetka Vaše ideje za gradnju obiteljske kuće, ili bilo koje druge građevine, pratimo Vas kroz postupak, i uz Vas smo do okončanja gradnje.

Postupak započinje geodetskom izmjerom građevinske čestice u svrhu izrade geodetske podloge na kojoj će se odvijati svi daljnji projektantski radovi.

Nakon obrade podataka i izrade geodetske podloge sa položajnom i visinskom predstavom terena, istu proslijeđujemo Vašem arhitektu koji će na njoj po Vašim željama razviti ideju građevine i dovesti projekt do konačne verzije.

Temeljem završenog arhitektonskog projekta, izrađujemo sve zakonom propisane dokumente a koji su sastavni dio glavnog projekta (geodetski elaborati kojima će se u katastru i zemljišniku izvršiti potrebna usklađenja, diobe zemljišta i sl…, geodetske situacijske nacrte, geodetske situacije građevine, GML zapise koordinata lomnih točaka građevinske čestice i projektiranih građevina, rezervacije brojeva katastarskih čestica za građevinsku česticu na kojoj se odvija gradnja, potvrde katastra o predanim elaboratima, itd. …). Sva se ta dokumentacija prilaže u mapu glavnog projekta kojeg Vaš projektant putem e-dozvole predaje nadležnom upravnom odjelu uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.

Po dobivanju pravomočne građevinske dozvole, ovisno o sadašnjem katastarskom stanju, kreče se sa daljnim geodetskim radovima (dioba zemljišta, objedinjavanje katastarskih čestica) ukoliko je to potrebno…, nakon čega slijedi terensko iskolčenje građevine i građevinske čestice, sve u dogovoru sa Vašim nadzornim inženjerom. Uz iskolčenje izrađujemo Geodetski elaborat iskolčenja koji je izvođač dužan imati na gradilištu kao dokaz da je iskolčenje izvršeno od ovlaštene osobe.

Nakon što građevina bude dovršena, vrši se geodetska izmjera čiji je zadatak provjeriti da li je građevina izvedena u skladu sa projektnom dokumentacijom. U tu svrhu, nakon kontrole izmjere i projekta, izdajemo Izjavu ovlašetenog inženjera geodezija da je građevina izvedena u skladu sa projektnom dokumentacijom, da bi temeljem iste mogli ishodovati Uporabnu dozvolu.

Po pravomočnosti Uporabne dozvole, slijedi zadnji korak – evidentiranje građevine u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

“… uz našu podršku, sve ovo nije komplicirano kako zvuči …”

Mala škola
geodezije

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Osobe koje se profesionano bave geodezijom zovu se geodeti.

Slobodnim riječima možemo reći da je geodezija znanost koja se bavi izmjerom zemljine površine te prikazivanjem te površine izradom planova i karata.. Ona je jedna od tehničkih znanosti, a čini je pet grana:

  • kartografija
  • fotogrametrija i daljinska istraživanja
  • pomorska, satelitska i fizikalna geodezija
  • primijenjena geodezija
  • geomatika

Geoinformacijski sustavi – GIS


Geoinformacijski sustav (GIS) računalni je sustav za prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka. Četiri osnovna činitelja GIS-a su hardver, softver, podaci i ljudi. Osobe koje rade s GIS-om trebaju biti računalno pismene i razumijeti mogućnosti koje GIS sadrži i pruža. Te bi osobe također morale znati što su sve kartografi do danas učinili na području analiziranja i prikazivanja prostornih podataka. Geoinformacijski sustavi jedna su od najperspektivnijih informacijskih tehnologija današnjice. Njihovu primjenu treba očekivati tamo gdje je prostorne geometrijske podatke potrebno povezati s tekstualnim, odnosno atributnim podacima (npr. podaci o vlasniku katastarske čestice, ime ulice i dozvoljena brzina kretanja i dr.) i na temelju toga izvoditi potrebne analize. Iako su sami GIS-ovi vrlo složeni, njihova upotreba ne mora biti takva.

Za koga smo radili?

REFERENTNA LSITA

 Pravne i fizičke osobe sa kojima smo radili, te komentari korisnika.